Het etherische lichaam en de klieren

Ziekte is een diep verborgen of wel occulte toestand aangezien het zijn oorsprong heeft met
het essentiële van het levende principe. Met occult zou je het schemergebied
van het menselijke weten kunnen aanduiden aangezien ziektes zich in dit gebied
bevinden. Een ziekteproces verloopt van ziek worden tot ziek zijn. Bij het constateren
van een ziekte, zelfs bij een ongeluk zoals het breken van een been, hebben
wij zelden in de gaten dat wij hier zelf de hand in hebben gehad. Het gaan in
een eigen ritme en bewustzijn van nu, maakt dat wij aan veel voorbij gaan. Hierdoor
zien we niet dat alles wat zich openbaart een voorbereidingstijd heeft. Deze
voorbereidingstijd, of occupatie, geeft het antwoord op hetgeen wij kunnen verwachten.
Als we dan terugkijken kunnen we naar de oorzaak van een ziekte of ongeval zoeken.
Klassieke homeopathie, kleurentherapie en andere meer dimensionale geneeswijze
werken op deze wijze, namelijk door te kijken naar het ontstaan van een ziekte
en niet naar het onderdrukken van een ziektebeeld.

Indien we een ziekte constateren reageren we vaak geschrokken en zien we dat
we niet wakker genoeg waren aangezien we aan iets dat in ons leefde voorbij
zijn gegaan. Hoe dieper we terug gaan in ons zelf hoe beter we bij de essentie
van het probleem kunnen komen. Het ontwikkelen van onze heldere sensitieve krachten
is onmisbaar bij het heelwordingsproces van de mens. Geen genoegen meer nemen
met een lapmiddel wil zeggen dat wij ons spiritueel bewust worden van wat ziekte
is en doet en zo de essentie van ons bestaan en zijn ziektes leren begrijpen.

Op onnatuurlijke wijze ingrijpen heeft de chemische onderdrukkende geneesmiddelen
industrie grote materiele welvaart gebracht, waarbij gedacht werd dat dit ons
welzijn zou brengen. Kijk eens naar het bestrijden van ziektes in gewassen,
wat voor schade heeft dit de mensheid inmiddels gebracht? Alles wat roofbouw
pleegt, wenst geen aandacht te schenken aan het totaal.

Het ego ervaart zich als in afzondering, beseft niet dat het in deze afzondering
kan bestaan. Dat alles zich op korte of lange termijn tegen hem en de mensheid
keert zolang hij niet bewust is van het symbiotische en hierin wil werken. Dit
geeft ook aan waarom chemische of wel dode middelen niet werken aagezien ze
geen enkele rekening houden met onze symbiose. Wij dienen dan ook te leren samenwerken
met alles wat leeft en dit niet langer te bestrijden.

Als wij het natuurlijke evenwicht nastreven dan zullen we niets tekort komen
en zoals ons lichaam in deze werking gezond blijft. Het heelwordingsproces van
mens, dier en plant wordt nog te vaak niet begrepen, omdat de mens zich meer
op de buitenkant van het leven richt. Er wordt voorbijgegaan aan het ongeziene
en zijn grenzen, waar per slot van rekening alles uit te voorschijn komt. Het
ego dient enkel om ons hiervan bewust te worden, waardoor wij onze grenzen leren
te begrijpen.

In China betaalt men de dokter wanneer de patiënt gezond is. Bij het uitbreken
van een ziekte heeft de arts gefaald. Dit wil zeggen dat symptomen van een ziekte
en de negatieve energieën van de cliënt niet tijdig onderkend zijn. De arts
dient, net zoals wij dat met het opvoeden van een kind trachten te doen, in
gezondheid een voorbeeld te zijn. Een goede opvoeding plus voorbeeld maakt genezers
overbodig. Oude geneeskunde zoals in China werken met energiebanen. Zij weten
dat een goede doorstroming van energie de basis van onze gezondheid is. De totale
energie bestaat uit universele energie, kosmische energie, levensenergie of
wel prana, voedsel en magnetische energie. Deze energiebanen worden gebruikt
in genezing door middel van acupunctuur en reflextherapie. In het westen staan
deze geneeswijzen de laatste jaren steeds meer in de belangstelling.

We dienen bewust te worden, dat wereldgezondheid een zaak is van wereldevolutie.
Ziekte kan niet langer een geďsoleerde zaak zijn door aan symptoombestrijding
te doen en zo te denken dat we ziektes onder controle krijgen. Obstructie van
energie is ziekte, dit treedt op door verwaarlozing van het lichaam, misbruik
van energie en emotionaliteit. Daar waar wij negatieve emoties los weten te
laten, gaan wij ons niet alleen beter voelen maar treedt er tegelijkertijd genezing
in. Een van de belangrijkste gevolgen van ziekte is dat wij teveel denken en
op deze wijze ons gevoel te weinig gebruiken. Misschien onnodig te zeggen dat
teveel lawaai, stank, televisie, computeres, koffie, alcohol, spanningen, negatieve
gedachten, monotoon werk, donkere gekleurde kleding, verkeerde artsen, hulpverleners
en afhankelijk zijn van anderen, niet bevorderlijk voor onze gezondheid.

Het leven een is zelfgenezingsproces! Als wij onze eigen verantwoordelijkheid
leren nemen dan kijken we over de horizonten van vandaag. Verworven kennis en
vaardigheden worden op deze wijze beproefd. Hierdoor komt het historische besef
in de schemergebieden van de mens opnieuw tot ontwaken. Dit in de zekerheid
en helderheid van esoterische niveaus of wel van het hogere denkvermogen in
plaats van te blijven hangen in de lagere psychische gevoeligheden. In dit proces
zien we dat ziektes dit proces van verandering vaak dramatiseren. Ziekte is
de onuitgewerkte geschiedenis die de mogelijke toekomst ontmoet op het punt
van deze persoonlijke uitdaging.

Wereldwijd zien wij de historische negatieviteit de kans krijgt zich te manifesteren
in onze angsten en zelfzucht. Het schept zo nieuwe kansen om te groeien tot
een gezonde mensheid en acceptatie van verscheidende en vele niveaus van leven.

Daarom is het zo belangrijk om anderen waarmee wij in aanraking komen of waar
we mee werken voor te bereiden om de spirituele verbinding te versterken. Hier
gaat het om de spirituele verbinding tussen de ziel, het karmische denken, het
diepe onderbewuste, menselijke brein en lichaam. Dit geeft de versterking van
mogelijkheden tot zelfuitdrukking zodat iedereen werk heeft en nuttig kan zijn.
Op deze wijze voeden wij het denken en de individuele kwaliteiten van verantwoordelijkheid
worden geleidelijk groter. We zien problemen over de hele wereld en voelen een
strijd tussen energieën van verleden en toekomst tussen gedachten, patronen
en gevoelens. Wij dienen hier individueel mee om te gaan en vervolgens te werken
met onze eigen persoonlijke en beroepsmatige vaardigheden in en met groepen
die gelijk gestemd zijn.

Wij zijn op dit moment van de evolutie redenerende en voelende wezens die op
weg zijn naar direct wetende wezens. Straks zullen wij dan ook meer leiding
in ons voelen komen. Nu verkeren wij nog in het duister met het vergetenzaad
van het Licht dat wij als tijdloze wijsheid in ons meedragen. Onze nationale
cultuur zal zich straks een geheel ander beeld en verhoudingen laten zien dan
nu het geval is. Onze opleidingen, landbouw, hygiëne, gezondheidszorg, structuur
van onze maatschappij zal dan meer op elkaar afgestemd zijn en niet langer op
materiele zaken, economie en wetgeving. Dit laatste draagt wel bij aan de weerstand
die in deze Nieuwe Tijd voelbaar is om onze potentiële mogelijkheden te ontdekken.

Het etherische lichaam en de klieren

Het werk van ons astrale lichaam geeft een blauwdruk van het menselijk leven
in het eigen herinneringsvermogen dat onder andere via onze genen zichtbaar
wordt. Deze herinneringen kunnen wij ervaren via onze zenuwstelsels en onze
individuele wereld als wij ons gaan openstellen voor communicatie met de vele
werelden die er om ons heen zijn. Dit betekent ons openstellen voor golflengtes
van fijngevoelens en gedachtenkrachten. Om ons lichaam te laten leven strekt
het denkvermogen zich uit via het brein naar het principe achter het functioneren
van onze acht endocriene klieren:

  • Pijnappelklier (epifyse)
  • Hypofyse
  • Schildklier (thyroid)
  • Bijschildklier
  • Zwezerik (thymus)
  • Bijnieren
  • Alvleesklier (Pancreas)
  • Eierstokken of Testikels.

Het is gelijk een fotonegatief, een uitstraling van impulsen ingeweven energie.
Een onzichtbaar begrip ofwel model van het menselijke lichaam die zijn vormen
en patronen schept. Een energieraamwerk met een voortdurende uitstraling,
waardoor instructie van hoe individueel te handelen in iedere cel instroomt.
Cellen worden collectief onderhouden in gespecialiseerde structuren en hun
functies waarbij klierfuncties wederzijds afhankelijk zijn van zenuwfuncties.
Evolutionair is het zenuwstelsel eerder ontwikkeld dan de bloedvaten inclusief
het hart van de mens.

Bij een vloeiende doorstroming neemt het leven zijn volledige loop aangezien
alles functioneert. Bij een belemmering van het zenuwstelsel doet er iets
voor, wat wij het verliezen van het patroon kunnen noemen. Dit geeft het verlies
van een duidelijke innerlijke leiding. Het patroon houdt zich bezig met hoeveel
is er nodig en de spanning van wat is mijn plicht. In therapie zal bij een
explosie naar buiten deze structuur worden vergeten, waardoor weer andere
zaken naar binnen kunnen dringen. In die zin is het belangrijk om vertrouwen
te winnen zonder een te grote afhankelijkheid van de cliënt. Hierdoor wordt
het mogelijk verlangen te ontwikkelen. Waardoor het eigen pad hervonden kan
worden inclusief begrip om zich aan dit verlangen over te geven. Met andere
woorden, oude karmische 4D patronen worden via het zenuwstelsel naar de 3D
levensvorm omgezet. Waarbij wij het oude patroon verliezen en het astrale
lichaam een nieuwe blauwdruk kan verkrijgen voor nieuwe ontwikkelingen in
onze groei.

Het astrale lichaam is het patroon of mal van onze levensloop. Het is geen
vaststaande vorm, het is allereerst een staat van aantrekking dat tot in alle
kleinigheden nauwkeurig is en tot ervaring dient te komen. Tegelijkertijd
is het een staat van voorbereiding, die slechts kan groeien door wisselwisseling
met zichzelf en de aangetrokken ervaringen. Deze patronen worden verfijnd
door de ervaringe die we als mens ondergaan. Onze menselijke ervaringen worden
geregistreerd door de gevoeligheid van onze zenuwen. Waarbij aangemerkt dient
te worden dat ons brein ook tot de zenuwen gerekend dienen te worden. Een
natuurlijke instroming is het levensdoel, aangezien dit leven schept en een
natuurlijk gevoel voor richting in zich heeft. Meestal zien we dat de menselijke
ervaring een hindernis is in de vorm van voorbije herinneringen. Daarom moeten
wij aan het werk met de chakra’s, zodat we ons kunnen vrijmaken van belemmerende
herinneringen (energieën).

Tegelijkertijd is onderricht van wijsheid nodig om te zorgen dat natuurlijke
patronen en richting op nuttige wijze hierin betrokken worden en zijn setting
verkrijgt. Het leven is het algemeen verwerkt denken, voelen en willen. De
etherische krachten coördineren karmische tendensen met menselijke genetische
feiten, net als zij in het groeiproces het effect van denken, voelen en willen
weerspiegelen.
Het denken beďnvloedt de bloedsomloop, daar waar overgave tot het leven begint
van het denkvermogen zullen we gezond ofwel gezondene worden. Laten we daarom
leven om het leven zelf zodat het wonder in ons zich kan voltrekken.

De etherische meesterklieren, de hypofyse en de pijnappelklier coördineren
samen de processen van bouw en onderhoudt de processen van bescherming. De
hypofyse leidt met het hartcentrum de beweging van de waterhuishouding, op
deze wijze zal de distributie van de circulatie de instructie van de meesterklieren
volgen. Dit verklaart ook de problemen van onze waterhuishouding zoals de
blaas, prostaat en nieren. De klieren van het brein, de pijnappelklier en
de hypofyse maken de verbinding tussen het 3e en het 4e dimensionele denken
mogelijk. Waarbij de hypofyse in een voortdurende verbinding met de endocriene
klieren staat. Dit centrum reageert sterk op microcommunicatie dat de roep
van de natuur is. Binnen de hypofyse ontstaat een vorm van veldgevoeligheid,
dat specifiek behoort bij het frequentiegebied van ons gevoel. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om via dit veld te zien zodat het lijkt alsof wij ogen in ons achterhoofd
hebben. Door de gehele evolutie heen heeft zich de geleidelijke ontwikkeling
van de diverse klieren en hun gespecialiseerde functie afgespeeld en dit is
nog altijd gaande. Het lichaamspatroon is bestendig, maar de evolutie van
gespecialiseerde functies gaan voort, dit in samenwerking met de verfijning
van ontwakende denkvermogens. Je kunt het brein zien als een sterrenstelsel
waar steeds meer nieuwe facetten in het Licht treden.

Hoofdpijn

Wij zij allemaal kwetsbaar voor mentale en emotionele spanningen. Hoe groter
onze dualiteit, hoe moeilijker wij het met ons zelf hebben. Hoofdpijn en spirituele
vermoeidheid spiegelt zich in het lichaam. Onze conditionering kan zeer veel
talent en mogelijkheden verbergen. Maar deze conditionering kan ook angsten,
frustraties en verhullingen geven waardoor men zich achter leugens verbergt.
Bij bepaalde angsten stellen wij ons open voor de vele angsten die uitgezonden
worden. Hierdoor gaan vaak groepen ten onder zoals we kunnen zien in deze
vele groepsruzies en oorlogen. Brain healing is trachten nieuwe richting te
geven aan onze herinneringen. Door angsten te overwinnen kun je van het levensspel
genieten en zo zelf en anderen laten groeien. Een te grote honger naar uitwisseling
en zeker sensatie of een te afgesloten leven leiden maakt deze angsten mede
zichtbaar. Hoe vaak zien we niet dat een ander op de vraag: ” Hoe gaat
het ermee?” compleet leegloopt en er geen rem aanwezig lijkt te zijn
bij het beantwoorden van deze vraag. De vraag is, wanneer deze stoom is afgeblazen
of er dan ook meer inzicht is gekomen in het eigen functioneren. Deze diepere
vragen, mits er geluisterd wordt, zouden zeker helpen. Helaas is er vaak geen
behoefte aan meer diepgang door de eigen volheid of druk van deze spanningeb.
Wij dienen ons bewust te worden over de confrontatie in de jeugd met de volwassen
wereld. Onze jeugd heeft ons geconditioneerd waardoor wij angsten hebben ontwikkeld.
Bij elk verhaal of welke vorm van informatie dan ook, dienen wij een gezond
wantrouwen te hebben. Emoties kleuren namelijk altijd de waarheid om redenen
dat dit ego gebonden onervaren energieën zijn.

Bij een hulpvraag

Bij een hulpvraag is het belangrijkste aandacht te geven op diverse
niveaus, waarbij wij ons allereerst bewust dienen te zijn waarom deze hulp
wordt ingeroepen. Wees je bewust dat je in harmonie met je zelf en de ander
verkeerd en je geen afhankelijkheid aankweekt. Het is belangirjk om ons af
te stemmen op het niveau waarop de cliënt ofwel patiënt openstaat. Doe dit
zonder enig resultaat te verwachten, waarbij wij ons verbinden in afstemming
met het fysieke, emotionele, mentale, psychische en spirituele niveau van
gezondheid van de cliënt. Bovendien dienen wij op de hoogte van andere geneeswijzen
te zijn en ons te informeren op sociaal, creatief gebied. Wij dienen dan ook
een goede wegwijzer te zijn voor hen die wij niet directe hulp kunnen bieden.

Bij genezing is het van belang om de natuurwetten voor ons te laten werken,
zoals ook een arts, chirurg op de natuur moet wachten om het proces te helpen.
Wees je altijd bewust dat het enkel gaat om de heelheid van geest, ziel en
lichaam. Tracht psychische problemen te verankeren in het rationele door rede
ofwel het gezond verstand, aangezien dit werken is met de stress in ons zelf.
Het is gelijkertijd werken aan het harmoniseren van de magnetische, emotionele,
psychische energievelden. Dit kunnen we ook stimuleren met de handen door
het werken in de energetische ofwel etherische velden van onze totale aura
en chakra’s.

Neem na zo’n behandeling jezelf goed af zodat alle energetische negatieve
stof van de cliënt kan wegvloeien. Was zelf je handen of neem een douche omdat
je anders de emoties of de pijn van de cliënt waarme je gewerkt hebt kunt
overnemen. Pijn en emoties zijn magnetische negatieve energiepoelen ofwel
astrale wanorde, vandaar dat wij in zuiverheid voor te werk dienen te gaan.
Pijn doet zich vaak voor op een andere plaats dan waar deze in werkelijk is.
Mensen lijden veelvuldig door de zorg die ze om anderen hebben. Het is dan
ook belangrijk om hiermee te stoppen aangezien dit jezelf maar ook de ander
niet helpt. Ga na waar spanningen met relaties aanwezig zijn, zodat deze opgelost
kan worden. Elke creativiteit maakt een einde aan het oude denken en werkt
zo mee aan genezing.

Bij behandeling

Bij het behandelen van cliënten, maar ook voor onze dagelijkse hygiëne is
het belangrijk dat wij ons beschermen door:

1. VOORBEREIDING:
Werken met kleuren blauw die een antiseptische werking hebben Deze kleuren
maken ons als het ware onzichtbaar en door zijn ruimtelijke, kalmerende invloed
geeft dit een dieper begrip, tolerantie en onderscheidingsvermogen. Diep blauw
maakt het mogelijk een andere atmosfeer in te gaan. Lees ook de artikelen
over de aura en de
chakra’s.

2. RUST – AFSTEMMING:
Mediteer elke dag om je cirkelende gedachten onder controle te krijgen en
je vooroordelen tot stilstand te brengen. Doe deze meditatie zeker voordat
je met een cliënt in gesprek gaat. Maak verbinding met het Licht, door je
voor te stellen dat je verlicht wordt zodat je kunt gaan zien wat je eerst
nog niet zag. Dit geeft een link met het Christusbewustzijn en andere verlichte
wezens. Hierdoor komt er een groter zelfvertrouwen dat niet langer gestoeld
is op onderdrukking maar zorgt voor een mentale bevrijding. Dit werkt ook
tegen bacteriën en virussen die in dit Licht niet kunnen overleven.

3. IN BEHANDELING:
De chakra’s, onze zeven energetische centra’s sluiten, waarbij blauw en indigo
(diepblauw met violet) beschermend werkt. Indigo werkt in het lichaam als
een pijnstiller, werkt kalmerend en kan zelfs helpen een bloeding te stoppen.
In verbinding met je centrum voel je de verbinding met de ziel van de cliënt.
Ervaar op deze wijze zijn of haar opdracht in het leven en van dit moment.
Tracht de cliënt zichzelf te laten begrijpen door ze zelf de vragen te laten
stellen. Licht is een volkomen creatieve essentie, een substantie die alles
kan volbrengen, aangezien alles uit de hogere frequenties van Licht voortkomt.
Alle leven en alle dingen die wij ervaren dienen wij dan ook te zegenen met
het Licht van onze Liefde.

4. REINIGING:
Al die zaken die sporen nalaten bij lijden, ruzie en kwaad demagnetiseren
ofwel afnemen. Was je handen altijd voor en na een behandeling, nog beter
is een douche te nemen. Lees ook het artikel over magnetiseren.
Materie registreert de geschiedenis, het werkt als een recorder. Een huis
waarin veel is geleden, komt ook sneller tot verval. Ook een huis dat leegstaat
zal veel sneller vervallen omdat het niet meer bezield is. Maar we kunnen
dit ook zien bij mensen, als zij moedwillig in hun lijden blijven hangen en
niet op een hoger plan tot verwerkelijking willen komen. Lange tijd met fysieke
of psychische zieken of criminelen omgaan maakt psychische reiniging noodzakelijk
om zelf gezond te blijven. Zeker als het emotionele veld niet al te sterk
is zal een schoonmaak ritueel helpen wat van cultuur of godsdienst zal verschillen.

Ook is het belangrijk om de verschillen tussen schaduwen van negatieve gedachten
en entiteiten te kunnen voelen en zelfs leren ruiken. Het is ook niet voor
niets dat we ons in een negatieve ruimte met negatieve mensen niet prettig
voelen. We zijn bang, maar voelen tegelijkertijd meer angst dan onze eigen
angst. Entiteiten hebben een nare lucht om zich heen die wat vochtig aandoet.
Een lichtwezen heeft een aangename ietwat zoetige lucht om zich heen. In oude
tijden had de mens een natuurlijke affiniteit met natuurwezens en een natuurlijk
begrip voor het hele planetaire leven. Om dit bewust te worden, schept dit
gedurende een bepaalde periode van ervaring een gevoel van alleen te staan/eenzaamheid.
De gewaarwording van onzichtbare feiten zal zo opnieuw ontdekt kunnen worden.
Dit vergt geleidelijke omzetting van discipline van het uiterlijke naar het
innerlijke. Op het ogenblik ervaart de mens de psyche d.w.z. de minder tastbare
niveaus van zich zelf. Gedeeltelijk via de logica verbeelding en deels door
het bijgelovige gebied, de schemerige herinneringen van deze oude kennis.
De wet steunt en leidt maar regeert en disciplineert ook de werking van de
wet. Het is onze onzichtbare werking van planetaire wezens, zodat kennis van
goed en kwaad ervaren moet worden via persoonlijke directe ervaringen. De
liefde werkt op deze wijze in afstoting als in aantrekking zoals een ineenstorting,
afbraak van oude structuren nieuwe structuren schept die door nieuwe ideeën
zijn ontstaan. Wetende dat wij altijd de bouwer en vernietiger in een zijn,
zo het wordt verlicht, statisch en afgebroken wat niet langer bij ons hoort.

Derde oog

Ons 3e oog kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij genezing aangezien de werking
hiervan in harmonie kan samenwerken met onze fysieke ogen. Het ‘IK BEN’ zal
dan tegelijkertijd individueel en persoonlijk worden. Het gevoel zal het scheppende
proces vertegenwoordigen op een interessante vervullende stimulerende manier.
Terwijl er bijna niet gelet wordt op persoonlijk resultaat en dit onze natuurlijke
groei wordt. Het hele oog werkt als een soort laser. Het oog kan belangstelling
opwekken alsof er een magneet aanwezig is dat ons kan leiden. Ons 3e oog is
een soort radar die zich afstemt op een hoger niveau. Het is het zien achter
de dingen wat met vertrouwen en ontspanning moet gaan. Ook het oog kan werken
om te zegenen, mededogen, zelfvertrouwen te geven. Het is prettig om aangekeken
te worden door een gevoelig oog. Alles wat kan zegenen en kan goedkeuren kan
ook het tegenovergestelde doen!

Ook de stem, het oog, de aanraking, zijn krachtbronnen. Bij het zien in ogen
en hetn concentreren via het 3e oog, kunnen wij de persoonlijkheid zichtbaar
maken, wat een groot spectrum van mogelijkheden te zien geeft. Het genezen
is daarom werken met wat vandaag nog onmogelijk lijkt. Buiten het genezende
kijken, kennen wij ook de helende aanraking: de hand is ook een zender en
ontvanger. Via een hand geven, zwaaien, opleggen kunnen wij het goede of wel
puur Licht uitzenden. Dit kan ook via een brief of foto door ons hierop af
te stemmen. Veder kennen wij de helende toon waaronder het helende woord.
Ook geluid kan werken als een laserstaal en rechtstreeks gericht op het orgaan
zoals wij dit met klankschalen en andere geluidstherapie doen. We komen dan
uit op hetgeen achter een angst zit en door deze tonen weer in harmonie met
elkaar verbonden kan worden. Het helende licht is het werken met vele frequenties
van Licht ofwel die kleuren licht die wij kennen in de toepassing bij kleurentherapie.

Het lichaam hoeft niet 100% gezond te zijn om toch goed te kunnen functioneren
aangezien organen in staat zijn elkaars werk over te nemen. Vingertoppen i.p.v
ogen en anderen organen krijgen dubbelwerk. Bij een operatie is een goede
etherische gezondheid een voorwaarde. Dit gezien het leven werkt met het herscheppende
vermogen en naast alle fysieke organen ook etherisch orgaanstructuren bestaan.
De astrale egokrachten zijn in staat om het stoffelijke leven te vernietigen
vandaar dat positief denken zo’n grote invloed heeft op genezingsprocessen
en placebo’s een betere werking hebben dan zogenaamde geneesmiddelen. De energetisch
verbindingen waar het lichaam aan ondergeschikt is, zijn in verbinding met
onze chakra’s en vervolgens met ons fysieke, etherische, astrale, ego krachten
en spirituele niveau. Het spirituele houdt zich bezig met Liefde, het geestelijke
onstoffelijke werkgebied aangezien spiritualiteit het pure bewustzijn is.


De aloude leringen en moderne fysiologie

De mensheid doorloopt de school van planetaire trainingen en we kunnen begrijpen
dat het duizenden jaren vergt om ons voor te bereiden op alle behoeften van
de toekomstige mensen. Ook wordt kennis niet onderricht, maar veeleer wordt
zij herkend ofwel ontwaken wij ervoor, aangezien wij voorbestemd zijn een
bepaald pad af te gaan. Het is een van te voren onderrichte staat die slechts
wacht op zijn tijd van ontwaken. Gevorderde zielen vestigen inwijdings ofwel
esoterische scholen voor gevorderd werk, waar dimensionale kennis ofwel ruimteprogramma’s
worden onderwezen. Wij worden geleid door voorbeeld, zodat deze gevorderde
zielen het voorbeeld worden voor het toekomstig ontwaken. Hun werkscholen
inspireren anderen en de terreinen die de grondslag voor een cultuur vormen
zodat deze tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Als geincarnerende zielen
behoren wij tot de scholen van die dimensies die door de groten vertegenwoordigd
worden. Wij zien de mens in iedere fase van zijn evolutionaire ontwaken. In
essentie beschrijven de leerlingen in ervaring de universele patronen op de
niveaus van hun bewustzijn, dat de evolutie van het denkvermogen via de vorm
zichtbaar maakt. Hierdoor gaat zich iets van individuele verantwoordelijkheid
voordoen. Het geeft het gevoel aan, hand in hand te gaan naar onze kosmische
bestemming.